82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2020 og er gældende for enhver rådgivning til kunder, ydet af Raadgiver ApS (herefter Boligraadgiver.dk) efter denne dato, medmindre der er indgået en anden skriftlig aftale.

Alle kunder tilmeldes automatisk vores nyhedsbrev, Boligraadgiver Update. Så snart rådgivningsopgaven er bekræftet og igangsat, accepterer kunder således at modtage vores nyhedsbrev. Kunden kan afmelde nyhedsbrevet når som helst.

1. Opgavens udførelse

 • Boligraadgiver.dk og kunden aftaler løbende omfanget af hver opgave samt kundens og andres medvirken og ydelser.
 • Boligraadgiver.dk forpligter sig over for kunden til at yde kvalificeret rådgivning, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.
 • Såfremt Boligraadgiver.dk samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med kunden, giver Boligraadgiver.dk, på kundens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som Boligraadgiver.dk har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.
 • Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Boligraadgiver.dk leverer til kunden i forbindelse med sagen, men Boligraadgiver.dk har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

2. Honorar

 • Boligraadgiver.dk fastsætter honoraret med udgangspunkt arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid eller om der har været tale om en hastesag, den interesse sagen repræsenterer for kunden, værdien af Boligraadgiver.dks ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens omfang og vanskelighed, graden af specialistviden og det opnåede resultat.
 • Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, evt. større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af kunden ud over honoraret.
 • I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave har kunden henvendt sig via “Boligraadgiver.dk”, hvor både priser for alle ydelser samt forretningsbetingelser er oplyst. Er dette ikke tilfældet, vil kunden blive gjort opmærksom på dette ved første kontakt til Boligraadgiver.dk.
 • De anførte priser for boligrådgivning jf. Boligraadgiver.dk dækker en ”sædvanlig” bolighandel med dertil hørende arbejdsopgaver. Såfremt der opstår komplikationer, der medfører yderligere arbejdsopgaver eller kræver ekstraordinære arbejdstimer, beregnes et honorar pr. time jf. vores Rådgivningsydelser. I så tilfælde aftales dette med kunden, straks denne situation måtte opstå og inden påbegyndelse af ekstraordinært arbejde.
 • De anførte priser for udarbejdelse af skøde jf. Boligraadgiver.dk dækker en ”sædvanlig” hel- eller delvis overdragelse af ejendom. Såfremt der opstår komplikationer, der medfører yderligere arbejdsopgaver eller kræver ekstraordinære arbejdstimer, beregnes et honorar pr. time jf. prislisten. I så tilfælde aftales dette med kunden, straks denne situation måtte opstå og inden påbegyndelse af ekstraordinært arbejde.
 • Såfremt en bolighandel bortfalder efter igangsættelse af sagen, betales et nedsat honorar. Honoraret for den enkelte opgave fremgår af Boligraadgiver.dk og/eller af vores “Rådgivningsydelser“. Dette er dog ikke gældende i rådgivningssager om køb af andelsbolig, idet den overvejende rådgivning sker inden handlen er godkendt. Det samme er gældende ved bestilling af Køberrådgivning ved køb af projektbolig. Hvis der i samråd med køber beregnes tillæg til vores honorar grundet særlige undersøgelser / tidsforbrug, opkræves dette fuldt ud, såfremt handlen ikke gennemføres. Det kan være i forbindelse med forureningsundersøgelser ved olietank, lejeforhold på ejendommen eller lign. Ydelsen ”Professionel Prisforhandling” betales alene, såfremt vi kan nå til enighed om pris med sælger / mægler. Såfremt der er opnået enighed om prisen, og handlen ikke bliver gennemført af andre årsager, er vi berettiget til vores honorar. Boligraadgiver.dk fastsætter honoraret i andre opgaver med udgangspunkt arbejdets omfang. Derfor vil honoraret i dette tilfælde ikke udgøre 10% af afslag m.v. – men på baggrund af timeforbruget, der er anvendt til forhandling.
 • Ved kundens tilvalg af vores professionelle prisforhandling, udgør vores honorar 10% af værdien af vores forhandlingsresultat. Det være sig prisnedsættelse i forhold til boligens udbudspris, den kontante værdi af dispositionsperioden inden overtagelse, og værdien af eventuelt løsøre (dette vurderes ”med sund fornuft” i samarbejde med kunden).

3. Fakturering og betalingsbetingelser

 • Ved bestilling af Køberrådgivning PLUS – med besigtigelse (gennemgang af boligen) faktureres kr. 4.000 forud som delvis betaling for kørsel og deltagelse i gennemgangen. Det bemærkes særligt, at hvis bolighandlen bortfalder betales fortsat kun ½-delen af det aftalte honorar med tillæg af kørsel efter statens takster.
 • Boligraadgiver.dk fakturerer løbende. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.
 • Ved bolighandler fakturerer Boligraadgiver.dk når handlen er godkendt overfor ejendomsmægleren. I bolighandler, hvor Boligraadgiver.dk udarbejder skøde opkræves stempel- og tinglysningsomkostninger samtidig med fakturering.
 • Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt netto kontant fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
 • Ved større eller længerevarende opgaver (ikke ”sædvanlige” opgaver) opkræves et depositum ved sagens start. Der opkræves desuden depositum for kunder uden fast bopæl i Danmark.
 • Vores forretningsbetingelser kan kun fraviges efter skriftlig aftale.

4. Fortrolighed

 • Boligraadgiver.dk er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af kunden eller modtaget om kunden fortroligt.

5. Ansvar, ansvarsbegrænsninger og forsikring

 • Boligraadgiver.dk er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 • Boligraadgiver.dk og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.
 • Boligraadgiver.dk hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Boligraadgiver.dk har henvist kunden til, ligesom Boligraadgiver.dk ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Boligraadgiver.dk efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.
 • Boligraadgiver.dk er professionelt ansvarsforsikret via HDI . Ansvarsforsikringen dækker al rådgivning udøvet af Boligraadgiver.dk uanset, hvor rådgivningen udøves.
 • Vores forretningsbetingelser er gældende i alle kundeforhold.

6. Hvidvaskning og arkivering

 • Boligraadgiver.dk er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som senest ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, hvorfor kunder som udgangspunkt vil blive bedt om en kopi af pas eller kørekort samt kopi af sygesikringskort til opbevaring i sagsmappen.
 • Boligraadgiver.dk opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst 10 år fra sagens afslutning.

7. Lovvalg og værneting

 • Boligraadgiver.dks rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
 • Såfremt der opstår uenighed mellem Boligraadgiver.dk og kunden omkring rådgivningen eller honoraret herfor, søges uoverensstemmelserne løst i mindelighed, hvorfor kunden opfordres til at tage kontakt til Boligraadgiver.dk, såfremt situationen måtte opstå.
 • Eventuelle tvister kan alene indbringes for den kompetente danske domstol.

Læs iøvrigt vores generelle oplysninger her.