82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2018 og er gældende for enhver rådgivning til kunder, ydet af Boligraadgiver ApS efter denne dato, medmindre der er indgået en anden skriftlig aftale.

1. Opgavens udførelse

 • Boligraadgiver ApS og kunden aftaler løbende omfanget af hver opgave samt kundens og andres medvirken og ydelser.
 • Boligraadgiver ApS forpligter sig over for kunden til at yde kvalificeret rådgivning, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.
 • Såfremt Boligraadgiver ApS samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med kunden, giver Boligraadgiver ApS, på kundens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som Boligraadgiver ApS har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.
 • Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Boligraadgiver ApS leverer til kunden i forbindelse med sagen, men Boligraadgiver ApS har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

2. Honorar

 • Boligraadgiver ApS fastsætter honoraret med udgangspunkt arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid eller om der har været tale om en hastesag, den interesse sagen repræsenterer for kunden, værdien af Boligraadgiver ApSs ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens omfang og vanskelighed, graden af specialistviden og det opnåede resultat.
 • Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, evt. større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af kunden ud over honoraret.
 • I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave har kunden henvendt sig via www.boligraadgiver.dk, hvor priser for alle ydelser er oplyst. Er dette ikke tilfældet, vil kunden blive gjort opmærksom på dette ved første kontakt til Boligraadgiver.dk.
 • De anførte priser for boligrådgivning jf. www.boligraadgiver.dk dækker en ”sædvanlig” bolighandel med dertil hørende arbejdsopgaver. Såfremt der opstår komplikationer, der medfører yderligere arbejdsopgaver eller kræver ekstraordinære arbejdstimer, beregnes et honorar pr. time jf. prislisten. I så tilfælde aftales dette med kunden, straks denne situation måtte opstå og inden påbegyndelse af ekstraordinært arbejde.
 • De anførte priser for udarbejdelse af skøde jf. www.boligraadgiver.dk dækker en ”sædvanlig” hel- eller delvis overdragelse af ejendom. Såfremt der opstår komplikationer, der medfører yderligere arbejdsopgaver eller kræver ekstraordinære arbejdstimer, beregnes et honorar pr. time jf. prislisten. I så tilfælde aftales dette med kunden, straks denne situation måtte opstå og inden påbegyndelse af ekstraordinært arbejde.
 • Såfremt en bolighandel bortfalder efter igangsættelse af sagen, betales ½-delen af det aftalte honorar. Dette er dog ikke gældende i rådgivningssager om køb af andelsbolig, idet den overvejende rådgivning sker inden handlen er godkendt. Det samme er gældende ved bestilling af køberrådgivning ved køb af projektbolig (dog bortfalder særligt tillæg ved projektkøb).

3. Fakturering og betalingsbetingelser

 • Ved bestilling af Komplet køberrådgivning inkl. Boligraadgiver.dks deltagelse ved gennemgang af boligen, faktureres kr. 3.000 forud som delvis betaling for kørsel og deltagelse i gennemgangen. Det bemærkes særligt, at hvis bolighandlen bortfalder betales fortsat kun ½-delen af det aftalte honorar med tillæg af kørsel efter statens takster.
 • Boligraadgiver ApS fakturerer løbende. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.
 • Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt netto kontant fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
 • Ved større eller længerevarende opgaver (ikke ”sædvanlige” opgaver) opkræves et depositum ved sagens start. Der opkræves desuden depositum for kunder uden fast bopæl i Danmark.

4. Fortrolighed

 • Boligraadgiver ApS er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af kunden eller modtaget om kunden fortroligt.

5. Ansvar, ansvarsbegrænsninger og forsikring

 • Boligraadgiver ApS er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 • Boligraadgiver ApS og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.
 • Boligraadgiver ApS hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Boligraadgiver ApS har henvist kunden til, ligesom Boligraadgiver ApS ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Boligraadgiver ApS efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.
 • Boligraadgiver ApS er professionelt ansvarsforsikret via HDI-Gerling . Ansvarsforsikringen dækker al rådgivning udøvet af Boligraadgiver ApS uanset, hvor rådgivningen udøves.

6. Hvidvaskning og arkivering

 • Boligraadgiver ApS er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som senest ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, hvorfor kunder som udgangspunkt vil blive bedt om en kopi af pas eller kørekort samt kopi af sygesikringskort til opbevaring i sagsmappen.
 • Boligraadgiver ApS opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.

7. Lovvalg og værneting

 • Boligraadgiver ApSs rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
 • Såfremt der opstår uenighed mellem Boligraadgiver ApS og kunden omkring rådgivningen eller honoraret herfor, søges uoverensstemmelserne løst i mindelighed, hvorfor kunden opfordres til at tage kontakt til Boligraadgiver ApS, såfremt situationen måtte opstå.
 • Eventuelle tvister kan alene indbringes for den kompetente danske domstol.