82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Separatkloakering

Tidligere har man afledt regnvand og spildevand i samme kloakledning langt de fleste steder. Det kaldes fælleskloakering. I 2008 blev der taget en beslutning om, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sin ledning, kaldet separatkloakering. Årsagen er klimaændringerne, som medfører større mængder nedbør – og oftere. Det nuværende kloaksystem er ikke konstrueret til at håndtere disse mængder, og derfor er det nødvendigt med separatkloakering.

Spildevandsplan

Alle kommuner skal have en spildevandsplan. Den kan oftest findes på den enkelte kommunes hjemmeside. Her er anført de konkrete planer, som kommunen har for de enkelte områder. Der står oftest også, hvornår man overordnet planlægger separatkloakering i de enkelte områder af kommunen.
Når der skal etableres separatkloakering, skal kommunen starte med at lave en ekstra kloakledning i vejen. Derfor har de ofte en plan for 3 år ad gangen for, hvilke boligejere / områder, der berøres. Når de har taget beslutning om, hvilke områder, der skal separeres indenfor de næste 3 år, skriver kommunen til den enkelte boligejer, og stiller krav om, at de skal etablere separatkloakering på ejendommen indenfor en fastsat tid.
Hvis det er muligt, kan separatkloakering også etableres ved, at regnvandet nedsives på egen grund. Dermed skal det ikke løbe i et kloakrør, men skal sive ned til grundvandet direkte. En sådan løsning kaldes også en LAR-løsning; lokal afledning af regnvand. Det er som regel en betydelig billigere løsning, end en løsning med dobbeltkloakering.

Er du i gang med boligkøb, og har spørgsmål til kloakering, så kontakt os her

Ansvaret for boligejeren

Når kommunen stiller krav om, at en ejendom skal separatkloakeres, er ejeren pligtig til at sørge for det, indenfor den angivne tidsramme.
Boligejerens ansvar er at etablere hele løsningen på egen grund. Det betyder, at hvis der skal dobbeltkloakeres, skal boligejeren sørge for, at regnvandet ledes ud til regnvandsledningen i vejen – og at spildevandet ledes til kloakledningen i vejen.
Omkostninger til etablering af separatkloakering varierer meget, alt efter hvor meget der skal laves om, og hvor langt der er fra hus til rørene i vejen. Vi har set omkostninger til separatkloakering på 40-70.000 kr. Men vi er også vidende om, at nogle boligejere betaler mere, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende.
Hvis der er mulighed for en LAR-løsning på ejendommen, er omkostningerne oftest noget lavere.
Omkostningerne kan naturligvis nedbringes, såfremt man selv kan forestå noget gravearbejde på grunden eller andet.