82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Skøde

Et skøde er det endelige dokument i en ejendomshandel, hvor køber er registreres som ejer. Af skødet fremgår ejendommens adresse, matr.nr., grundareal, navn på køber og sælger, overtagelsesdagen samt købesummen. Derudover kan der fremgå andre oplysninger, eksempelvis hvilke dokumenter, der ligger til grund for registreringen; oftest købsaftalen.

Du kan se nogle af detaljerne på en hvilken som helst ejendom på tinglysning.dk

Hvis du ejer en ejendom, kan du logge ind på samme side, og finde flere detaljer.

Historien om et skøde

Helt tilbage i 1100-tallet bestemte man, at når en ejendom blev overdraget fra en sælger til en køber, skulle det lyses på tinge. Det vil sige, at man skulle offentliggøre overdragelsen ved tingstedet i den pågældende by. I praksis foregik det ved, at sælgeren af jorden / ejendommen kastede noget jord fra sin ejendom over i skødet på køberen. Og det er årsagen til, at det fortsat hedder et skøde.
Denne symbolske handling på tingstedet var offentliggørelsen af handlen. Og de, der deltog i mødet ved tingstedet, var vidner til overdragelsen, og kunne derefter bekræfte den.

I 1551 blev det et krav, at der skulle føres en form for dagbog, hver gang der afholdes møde ved tingstedet. Tingbogen. I 1664 fik alle ejendomme i Danmark sit eget matr.nr. og i 1845 fik hver ejendom i hele Danmark sin egen side i tingbogen. Og skødet blev skrevet ind på denne side.

I 1992 vedtog folketinget, at der skulle indføres edb i tinglysningen, for at sætte ekspeditionstiden ned. Alle 82 retskredse blev konverteret til edb inden år 2000.

I 2009 blev tingbogen digitaliseret. Al skødeskrivning foregår derfor digitalt, ligesom al anden tinglysning foregår digitalt. Alle skøder underskrives med digital signatur, og der udarbejdes ingen skøder på papir mere. Dem, som ikke har NemId eller MitId, kan underskrive en fuldmagt til én, som har det. Den der har fuldmagten, kan således underskrive skødet digitalt på fuldmagtsgivers vegne, når fuldmagten er registreret i tinglysningsretten.
I forbindelse med etableringen af Den Digitale Tingbog blev alle genparter, som tidligere lå i hver ejendoms mappe, skannet ind, og kan nu ses i den digitale tingbog. Der blev skannet ca. 75 mio. sider ind, inden den digitale tingbog var klar til brug.