82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

B – Ord med “B” i dit boligkøb

AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Bankgaranti
  Pengeinstitutter, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter kan stille garanti for købesummen i forbindelse med en bolighandel. Bankgarantien stilles i stedet for kontant betaling - men erstattes af kontant betaling på overtagelsesdagen. Endvidere kan pengeinstitutter og forsikringsselskaber stille garanti for en del af den kontante udbetaling, når det er aftalt i købsaftalen.
 • Bankdage
  Bankdage er alle hverdage en bank normalt har åbent. Selv om juleaftens dag - og nytårsaftanes dag er hverdage har bankerne ikke åbent. Disse dage er derfor ikke bankdage.
 • BBR - ejermeddelelse
  BBR betyder "Bygnings- og Boligregistret". BBR udstedes af kommunen på baggrund af ejerens oplysninger om ejendommen. Ejer har pligt til at informere kommunen om eventuelle ændringer, eksempelvis ændring af varmesystem, udskiftning af olietank, ændring af tag eller større ombygninger.
 • Bebyggelsesprocent
  Bebyggelsesprocenten angiver, hvor stor en andel af grunden, som er bebygget - eller må bebygges.
 • Belåningsværdi
  Belåningsværdien angiver grænsen for lånets størrelse i forhold til ejendommens værdi. I Realkreditloven er der fastsat lånegrænser for meget en given ejendomstype må belånes. Eksempelvis må helårshuse belånes med 80 %, mens fritidshuse må belånes med 60 %.
 • Berigtigelse af ejendomshandel
  Berigtigelse af et boligkøb betyder, at sørge for at handlen forløber juridisk korrekt. Din rådgiver skal derfor sikre, at handlens vilkår bliver opfyldt og at du som køber opnår adkomst (skøde) på ejendommen samt at sælger modtager købesummen. Som led i dette skal din rådgiver anmelde overdragelse af ejendomsretten til tinglysningen, ejerskifte til brandforsikringen og udarbejde refusionsopgørelse.
 • Berigtigelsesomkostninger
  De omkostninger der er forbundet med at få skødet anmeldt til digital tinglysning; Omkostninger er eksempelvis betaling til din rådgiver samt betaling af stempel og tinglysningsafgift.
 • Betalingsservice
  Et betalingssystem (Nets eller lignende), der automatisk overfører betalinger fra din bankkonto til kreditors konto.
 • Betinget skøde
  Skøde, hvor overdragelse af ejendommen er betinget at, at et eller flere forhold skal være opfyldt.
 • Bidrag
  Når du betaler ydelse på dit realkreditlån, betaler du et bidrag til realkreditinstituttet. Bidraget er en form for gebyr for at kunne låne i realkreditinstituttet. Bidraget er realkreditinstituttets indtægt.
 • Bindingsværkshuse
  Bindingsværk er en bygningskonstruktion, som var almindelig fra oldtiden til omkring 1920. Rammer af tømmer, der "bindes" og udfyldes med murværk, lerklining, bulværk eller lignende. Feltet mellem tømmerstykkerne kaldes for en tavle. Bindingsværk udføres som fag, moduler.
 • Bjælkehuse
  Bjælkehuse er huse bygget af kraftigt tømmer eller bjælker. Udseendet er ofte mere rustikt end et almindeligt træhus.
 • Bodelingsoverenskomst
  En bodelingsoverenskomst er et dokument, der angiver to ægtefællers fordeling af boets aktiver og midler i forbindelse med enten skilsmisse eller separation. En bodelingsoverenskomst kan laves uden en advokat, hvis parterne er enige.
 • Boligafgift
  Boligafgiften er det beløb andelshaveren betaler til andelsboligforening. Boligafgiften dækker foreningens udgifter til eksempelvis ejendomsskatter, div. afgifter, realkreditlån m.v. Normalt betales boligafgiften i forhold til boligens areal.
 • Boligareal
  Den del af ejendommen der må anvendes til bolig.
 • Boligkøbsbevis
  Et boligkøbsbevis er et dokument fra banken eller realkreditinstituttet der viser, at køber er godkendt til køb af bolig til en given pris.
 • Boliglån
  Når en bolig skal belånes, kan der højst lånes 80 % (60 % for fritidshuse) af boligens værdi som realkreditlån. Er der brug for lån ud over de 80 %, kan et boliglån finansiere resten af købesummen mod pant i ejendommen. Boliglån er et banklån.
 • Bopælspligt
  Pligt for ejere af ejendomme til at bebo ejendommen.
 • Bopælsret
  Når en person får lov til at bebo en ejendom, som personen ikke ejer. En sælger kan eksempelvis som led i salget af ejendommen kræve, at han/hun har ret til at bo i ejendommen en vis årrække - eller for resten af livet. En bopælsret bør fremgå af tingbogen.
 • Brandsikring af bygning
  Det fremgår af bygningsreglementets, at bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger (på egen og på omkringliggende grunde).
 • Brugsret (eksempelvis brugsret til kælderrum)
  Retten til at bruge for eksempel et loftrum eller kælderrum i en ejerforening.
 • Bruttoydelse
  Det beløb, du skal betale til dit realkreditinstitut. I bruttoydelsen er der ikke taget højde for dit skattefradrag for rente og bidrag.
 • Bryggers
  Et bryggers er i daglig tale et særskilt rum (i en bolig), hvor der er installeret hårde hvidevarer, afløb, vask samt i nogle tilfælde anvendt som grovkøkken etc.
 • Budgetkonto
  En budgetkonto bruges som opsparing til de faste udgifter. Man udregner hvor meget man i snit skal betale pr. måned - set over et helt år - og dette beløb indsættes pr. måned.
 • By- og landzoner
  Siden 1970 har Danmark er opdelt i tre forskellige zoner: byzoner, sommerhusområder og landzoner. Zoneinddelingen og landzonebestemmelserne har som hovedformål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land.
 • Byggegrund
  En byggegrund er et jordareal der er godkendt og beregnet til at opføre byggeri på.
 • Byggelån
  En form for kassekredit der benyttes til at betale byggefirmaet efterhånden som byggeriet skrider frem. Når byggeriet er færdigt - og færdigmeldt overfor kommunen, betales byggelånet tilbage ved at der optages bank - eller realkreditlån i stedet.
 • Byggelinie
  En byggelinje er en offentligt fastsat grænse for, hvor tæt der må bygges på vej, strandområde, naturområde, kirke eller lignende.
 • Byggemodning
  Byggemodning betyder at klargøre et område til byggeri. Klargøringen består i, at etablere den nødvendige infrastruktur i form af eksempelvis veje, kloak- og vandledninger, elforsyning m.m.
 • Byggepligt
  Anvendes f.eks. i forbindelse med udstykning af parcelhusgrunde for at undgå spekulationsopkøb af jorden. Indføres som et krav i købsaftalen/skødet om, at byggeriet skal være påbegyndt inden en nærmere fastsat frist på normalt to år.
 • Byggeteknisk gennemgang
  En byggeteknisk gennemgang er en gennemgang af ejendommen med en byggesagkyndig. Målet med gennemgangen er at finde eventuelle fejl og mangler ved ejendommen - samt drøfte omfanget af disse.
 • Byggetilladelse
  En tilladelse der gives af kommunen, før et byggeri må påbegyndes.
 • Bygning på lejet grund
  En bygning der opført på en grund som ikke ejes af bygningens ejer. Bygningerne på lejet grund findes i hele Danmark - særligt ved kolonihaver eller sommerhuse. Der kan optages realkreditlån i bygninger på lejet grund.
 • Bygningsattest
  En bygningsattest er en tilladelse til at tage en bygning i brug. Attesten udstedes af de kommunale myndigheder.
 • Bygningssagkyndig
  En fagmand, der er beskikket af Økonomi- og erhvervsministeren til at udarbejde tilstandsrapporter og energimærkninger.
 • Byhuse
  Byhuset er en hustype, som blev opført i perioden fra ca. 1800 til 1920. I første halvdel af perioden, blev byhusene primært bygget i de store byer, men fra 1860 og frem blev der bygget op mod 100.000 nye byhuse i hele Danmark.
 • Byrder
  En byrde er en begrænsning for boligejeren - også kaldt en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom. Byrder skal tinglyses som en servitut på ejendommen, for at være gyldig.
 • Boligrådgiver
  En boligrådgiver er en uvildig rådgiver, som varetager dine interesser. Boligrådgiveren må nemlig ikke modtage provision fra realkreditinstitutter, banker, forsikringsselskaber o.l. Boligrådgiveren kan udøve køberrådgivning for købere og sælgerrådgivning for sælgere – dog ikke i samme handel. Boligrådgiveren kan udføre det samme arbejde, som en boligadvokat.