82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

E – Ord med “E” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Ejendomsavancebeskatning
  Hvis et salg af en bolig (hus eller ejerlejlighed) ikke er omfattet af den såkaldte »parcelhusregel«, vil en eventuel fortjeneste ved salget blive beskattet. "Parcelhusreglen" siger, at du skal have "taget ophold i ejendommen" - eller med andre ord, have boet i ejendommen for at undgå beskatning af en eventuel fortjeneste. Reglerne er komplicerede - og vi anbefaler, at du søger rådgivning hos revisor hvis du er i tvivl.
 • Ejendomsmægler
  For at kunne "kalde" sig ejendomsmægler skal personen være registreret i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. Kun personer, der er opført i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister, må benytte titlen ejendomsmægler. En ejendomsmægler skal opfylde flere krav for at blive optaget i registret, herunder have gennemført ejendomsmægleruddannelsen, opfylde flere økonomiske krav samt være ansvarsforsikret.
 • Ejendomsmæglersalær
  Ejendomsmæglerens honorar for at sælge en ejendom.
 • Ejendomsskat
  Ejendomsskatten fremgår af ejendomsskattebilletten - og beregnes som en promille af den offentlige grundværdi (eller grundskatteloftværdi).
 • Ejendomsskattebillet
  Kommunen udsteder hvert år en ejendomsskattebillet – ”Skatter & afgifter”. Betaling fordeles typisk i 2 eller 4 rater. Ud over grundskyld (ejendomsskat), skal boligejeren betale en række andre gebyrer og/eller afgifter til kommunen, eksempelvis rottebekæmpelse, renovation, vand- og vandafledningsafgift, skorstensfejer m.m.
 • Ejendomsværdiskat
  Ejendomsværdiskatten er en skat på ejerboliger i Danmark (og udlandet). Ejendomsværdiskatten afløste i år 2000 den gamle lejeværdibeskatning (lejeværdi af egen bolig), hvor boligejeren blev beskattet af en anslået lejeværdi af boligen. Ejendomsværdiskatten udgør 1% af ejendomsværdien op til 3.040.000 kr. og 3% af resten af ejendommens værdi. Som led i "skattestoppet" fra 2001 blev det besluttet, at ejendomsværdiskatten skal beregnes på baggrund af den laveste af følgende værdier; Ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001 + 5%, ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002 eller den nyeste ejendomsvurdering (p.t. 2011). Bemærk, at aftalen om "skattestop" udløber i 2020. Herefter skal alle ejendomme beskattes af den nyeste vurdering (forventet i 2019).
 • Ejerbolig
  Ejerbolig er en af flere boligformer i Danmark. Ejerboligen er kendetegnet ved, at ejeren ejer boligen og at ejendomsretten tinglyses i tingbogen. Tinglysningen af ejendomsretten - eller adkomsten - sker ved at tinglyse et skøde på ejendommen. Der kan tinglyses skøde på både villaer, ejerlejligheder, fritidshuse m.m.. Modsat kan der eksempelvis ikke tinglyses skøde på en andelsbolig.
 • Ejerforening
  Forening af ejerlejlighedsejerne i en ejendom med ejerlejligheder. Normalt er det et krav, at alle ejerlejlighedsejere er medlem af ejerforeningen.
 • Ejerlav
  Danmark er delt op i ca. 9000 ejerlav. Opdelingen er baseret på den oprindelige administrative inddeling i herreder, sogne og købstæder. Ejerlavsnummeret giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke.
 • Ejerlejlighed
  En ejerlejlighed er en selvstændig ejendom. Ejerlejligheden er typisk er en del af en større ejendom, eksempelvis en etageejendom. Rækkehuse eller dobbelthuse kan dog også være opdelt i ejerlejligheder. Hver ejerlejlighed har et selvstændigt ejerlejlighedsnr. (under hovedejendommens matr. nr.). Derved er det muligt at tinglyses skøde eller pantebrev på den enkelte ejerlejlighed.
 • Ejerlejlighedskort
  Ejerlejlighedskort er et kort der viser ejerlejlighedens areal.
 • Ejerlejlighedsskema
  I forbindelse med salg af en ejerlejlighed udfylder ejerforeningens administrator et ejerlejlighedsskema. Skemaet skal oplyse den kommende køber om alle forhold i ejerforeningen og i den enkelte ejerlejlighed. Administrator beregner normalt et gebyr for at udfylde skemaet.
 • Ejerpantebrev
  Et ejerpantebrev i en ejendom er et pantebrev, hvor ejeren af ejendommen både er pantsætter og panthaver. Men andre ord er ejeren både debitor og kreditor - og ejeren erklærer dermed, at have en gæld til sig selv. Et ejerpantebrev anvendes typisk til sikkerhed for et banklån eller lignende.
 • Ejerskifteforsikring
  En ejerskifteforsikring er en forsikring, der sikrer køber mod skjulte fejl og mangler i huset ved køb af bolig. Forsikringen dækker de forhold som ikke er beskrevet i tilstands- eller elinstallationsrapporten. En ejerskifteforsikring dækker også, hvis et eller flere forhold er beskrevet forkert i en af disse rapporter.
 • Ejerskiftelån
  Et ejerskiftelån er et realkreditlån der optages i forbindelse med en ejendomshandel. Ved låneoptagelse i helårsboliger kan der lånes op til 80% af købesummen, i fritidsboliger kan der lånes op til 60% - og i byggegrunde kan der lånes op til 40%. Værdien af ejendommen (købesummen) skal dog kunne godkendes af realkreditinstituttet.
 • Ejerudgifter
  Den samlede ejerudgift består af ejendomsskat, ejendomsforsikring, renovation, skorstensfejning m.v. Alle de udgifter, der skal betales, uanset om der lånes til huset – og uden forbrug af el, vand & varme.
 • Ekspropriation
  Når staten overtager en privat ejendom med magt kaldes det ekspropriation. Ekspropriation benyttes ofte ved udvidelse af veje, anlæg af jernbaner og lignende.
 • En suite
  "En suite" er fransk og betyder "i følge eller efter hinanden". Bruges ofte om "2 eller flere stuer en suite". Dørpartierne mellem stuerne er ofte anbragt således, at man kan stå i det ene rum - og kigge gennem alle rummene.
 • Endeligt skøde
  Skødet er det dokument hvoraf det fremgår, at alle betingelser i handelen er opfyldt - og at køber er endelig ejer ejendommen.
 • Energimærke
  Energimærkningen er et lovpligtigt dokument der beskriver boligen eller ejendommens energimæssige tilstand. Det fortæller ligeledes hvordan de energimæssige forhold kan forbedres. Formålet med energimærkninger er, at motivere boligejerne til at mindske energi - og varmeforbruget ved bedre isolering m.m.
 • Eurolån
  Eurolån er et realkreditlån optaget i euro.