82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

P – Ord med “P” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Pantebrev
  Et pantebrev er et lån ydet mod sikkerhed i fast ejendom - eller et andet aktiv (bil, andelsbolig m.m.). Med et pantebrev stiller ejeren sin ejendom som sikkerhed overfor en långiver, der så bliver panthaver (långiver). Hvis låntager ikke betaler lånet tilbage som aftalt, kan panthaveren begære ejendommen på tvangsauktion.
 • Pantebrevsformular
  Pantebreve skal være udformet på en særlig pantebrevsformular, for at pantebrevet kan tinglyses. Formularen fastsættes af Justitsministeriet i tinglysningsbekendtgørelsen.
 • Pantehæftelse
  Pantehæftelser angiver, hvilke rettighedshavere der har pant i ejendommen. Det kan f.eks. være en kreditforening, der har tinglyst et pantebrev; en ejerforening, der har tinglyst vedtægter pantstiftende til sikkerhed for betaling af fællesudgifter eller en bank, der har tinglyst et ejerpantebrev til sikkerhed for et banklån.
 • Panterettighed
  Et pantsikret tilgodehavende i en fast ejendom.
 • Parcel
  Er et jordstykke, der er udstykket fra et større jordområde og har fået eget matrikelnummer.
 • Parcelhus
  Et parcelhus er et fritliggende hus med omkringliggende have, beregnet til bolig for én husstand. Ordet parcelhus benyttes ofte om boliger opført i 1960'erne og 1970'erne.
 • Parcelhusreglen
  Parcelhusreglen betyder, at du ikke skal betale skat af fortjenesten ved salg af din ejendom. Fritagelsen for at betale skat forudsætter dog, at du har benyttet ejendommen som bolig.
 • Pari
  Pari betyder 100. Indfrielse af et obligationslån til kurs pari betyder derfor, at lånet indfries til kurs 100.
 • Pavillion
  En pavillion er en mindre bygning - ofte i en have eller lignende.
 • Pergola
  En pergola er en åben, rumgivende konstruktion. Ses ofte i haver. En pergola kan eksempelvis bestå af fritstående stolper med overbevokset lægtegitter.
 • Personlig hæftelse
  Ved personlig hæftelse, hæfter du med alt hvad du man ejer og kommer til at eje i fremtiden.
 • Prioritering
  Et måde at beskrive finansiering af køb af en ejendom ved optagelse af lån mod pant i ejendommen.
 • Prioritet
  Et lån med pant i en fast ejendom. Begrebet anvendes også om rækkefølgen af lån i ejendommen (kaldet prioritetsstilling).
 • Privat pantebrev
  Et privat lån med pant i en ejendom. Anvendelse eksempelvis om et sælgerpantebrev. Sælgerpantebrev blev tidligere benyttet i mange ejendomshandler som en del af finansieringen af handlen. Sælgerpantebreve er i dag afløst af boliglån i banken.
 • Professionel ansvarsforsikring
  Som professionel rådgiver er vi underlagt et professionsansvar. Ansvarsforsikringen dækker et eventuelt erstatningsansvar, som rådgivere måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan ramme rådgiverens kunder eller tredjemand.
 • Pro rata hæftelse
  Hæftelse, der er begrænset og fordeles forholdsmæssigt (pro rata).
 • Provenu
  Provenuet er det beløb der bliver tilbage, når alle udgifter til ejendomsmægleren er betalt, alle lån i ejendommen er indfriet og alle rapporter er betalt.
 • Præceptivt
  Betyder ufravigelig. Benyttes eksempelvis om lovregel, som ikke kan ændres ved aftale mellem parterne.
 • Præjudicerende retsanmærkning
  Præjudicerende betyder "går forud for". Når et skøde tinglyses er sælgers lån normalt ikke slettet i tingbogen. Skødet tinglyses under forudsætning af, at sælgers lån i ejendommen slettes - og skødet tinglyses derfor med en bemærkninger om, at sælgers lån endnu ikke er slettet (aflyst). En sådan bemærkninger kaldes en retsanmærkning. Da sælgers lån i ejendommen er tinglyst inden tinglysning af det nye skøde, vil sælgers lån "går forud" for det nye skøde og retsanmærkningen er derfor præjudicerende (går forud).
 • Pålydende rente
  Pålydende rente er et andet ord for den nominel rente. Hvis der er optage et lån på 5% er den pålydende rente 5%.
 • Påtaleberettiget
  Begrebet benyttes ofte ved tinglysning af servitutter og deklarationer. Når en servitut tinglyses skal det angives hvem, der er påtaleberettiget. Den påtaleberettigede er den, der har retten til at aflyse (slette) servitutten eller ændre af servitutten. Den påtaleberettigede kan både være en person samt det offentlige.
 • Påtegning
  En påtegning er et notat eller en tilføjelse på et eksisterende dokument.